10-8-13 Minutes.pdf
  
11/6/2013 4:15 PMChelo Deleon
11-15-13 Retreat Minutes.pdf
  
12/18/2013 8:14 AMChelo Deleon
11-5-13 Minutes.pdf
  
12/18/2013 8:14 AMChelo Deleon
12-10-13 Minutes.pdf
  
1/31/2014 3:20 PMChelo Deleon
1-28-14 Minutes.pdf
  
2/20/2014 9:51 AMChelo Deleon
2-18-14 Minutes.pdf
  
3/21/2014 1:53 PMChelo Deleon
2-7-14 Special Mtg. Minutes.pdf
  
2/20/2014 9:51 AMChelo Deleon
3-18-14 Minutes.pdf
  
12/17/2015 12:08 PMChelo Deleon
3-7-14 Minutes.pdf
  
3/21/2014 1:53 PMChelo Deleon
4-15-14 Minutes .pdf
  
5/14/2014 3:08 PMChelo Deleon
5-13-14 Minutes.pdf
  
6/16/2014 10:42 AMChelo Deleon
6-10-14 Minutes.pdf
  
6/26/2014 10:10 AMChelo Deleon
7-30-13 Minutes.pdf
  
10/10/2013 8:58 AMChelo Deleon
8-20-13 Minutes.pdf
  
10/10/2013 9:02 AMChelo Deleon
8-23-13 Study Session Minutes.pdf
  
10/10/2013 9:04 AMChelo Deleon
9-10-13 Minutes.pdf
  
10/10/2013 9:02 AMChelo Deleon
MUVA 6-10-14 Minutes.pdf
  
6/26/2014 10:10 AMChelo Deleon