10-3-17 Minutes.pdf
  
11/16/2017 9:53 AMChelo Deleon
11-14-17 Minutes.pdf
  
12/13/2017 4:45 PMChelo Deleon
1-16-18 Minutes.pdf
  
2/14/2018 2:21 PMChelo Deleon
12-12-17 Minutes.pdf
  
1/17/2018 5:36 PMChelo Deleon
12-12-17 Study Session Minutes.pdf
  
1/17/2018 5:39 PMChelo Deleon
2-13-18 Minutes.pdf
  
3/21/2018 3:19 PMChelo Deleon
2-13-18 Study Session Minutes.pdf
  
3/21/2018 3:19 PMChelo Deleon
3-13-18 Minutes.pdf
  
4/20/2018 5:01 PMChelo Deleon
4-10-18 Study Session Minutes.pdf
  
5/9/2018 1:01 PMChelo Deleon
4-17-18 Minutes.pdf
  
5/9/2018 1:01 PMChelo Deleon
5-5-18 Minutes.pdf
  
6/18/2018 8:44 AMChelo Deleon
6-11-19 Board Minutes.pdf
  
7/26/2019 10:09 AMChelo Deleon
6-12-18 Minutes.pdf
  
7/31/2018 8:15 AMChelo Deleon
6-18-19 Board Minutes.pdf
  
7/26/2019 10:09 AMChelo Deleon
6-19-18 Minutes.pdf
  
7/31/2018 8:16 AMChelo Deleon
7-18-17 Minutes.pdf
  
11/16/2017 12:36 PMChelo Deleon
7-18-17 Study Session Minutes.pdf
  
11/16/2017 12:44 PMChelo Deleon
8-22-17 Study Session Minutes.pdf
  
11/16/2017 12:31 PMChelo Deleon
8-8-17 Minutes.pdf
  
11/16/2017 12:34 PMChelo Deleon
Minutes 5-30-18.pdf
  
6/18/2018 8:44 AMChelo Deleon
September 12 2017 Board Minutes.pdf
  
10/4/2017 10:03 AMChelo Deleon